1 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko.. 2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. 3 Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na … A Christian thought life is also integral to a life of joy (4:4) and peace (4:6-7) in every situation. ang sagot sa palpak na paliwanag ni indasan sa filipos 2:5-11 February 27, 2016 Bakit ko nasabi na palpak o mali ang unawa ni Rashid Indasan sa talata ng Filipos 2:5-11 Magsayá Kayo kay Jehova! 5. Ang Mga Gawa ng mga Alagad o Ang Mga Gawa ng mga Apostol ay isang aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya.Sinasabing ipinagpapatuloy nito ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. I can do all things through Christ who strengthens me. A few years ago, I confided in a friend that I was nervous about something that I had to do the next day. Pinaniniwalaang nasulat ang aklat na ito noong mga 63 A.D. (bagaman 68 A.D. o sa pagitan ng 75 A.D. at 85 A.D. ayon sa iba).Sinasaklawan ng mga pahina nito ang buhat sa pag-akyat ni Hesus sa kalangitan … Ang araw ng Sabbath ay tanda at simbolo ng kapahingahan ng Panginoon. Gamitin sa pagsubaybay at pagkuha ng nota. Programa Para sa 2020 ‘Laging Magsaya’! 1. Answer: “Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God” (Philippians 4:6). —Filipos 4:4. Ang programa sa Biyernes ay batay sa Filipos 4:4—‘Laging magsaya dahil sa Panginoon. 5 Yamang ibig ni Jehova na tayo’y maging maligaya, binibigyan niya tayo ng kagalakan bilang isa sa mga bunga ng banal na espiritu. At sinasabi kong muli, Magsaya kayo!’ Ipinaliwanag ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol: “Ang araw ng Sabbath ay tanda at simbolo ng kapahingahan ng Panginoon. Question: "What is the meaning of Philippians 4:6?" “Magsayá kayong lagi sa Panginoon. (b) Papaano tayo magkakaroon ng kagalakan sa kabila ng mga pagsubok? Minsan pa ay sasabihin ko, Magsayá kayo!” —FILIPOS 4:4. Philippians 4:13 Good morning Prayer Team! Christ is Risen! (a) Ano ang kagalakan, at papaano ito natatamo ng mga Kristiyano? Ang pananaw na ito ay nagsasaad na ang parehong Ebanghelyo ni Mateo at Ebanghelyo ni Lucas ay humiram o kumopya sa Ebanghelyo ni Marcos at sa isang kalipunan ng mga kasabihan na tinatawag na Dokumentong Q . na Kombensiyon ng mga Saksi ni Jehova. Mga Filipos 4:19 - At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Since our thoughts form the basis for our behavior, a godly thought life is also essential for the obedience to which Paul exhorts us in verse 9. Bakit tayo maaaring mamangha sa ibig sabihin ni Pablo nang sabihin niyang ang mga Kristiyano ay dapat magsayáng lagi? Sa Mga Hebreo 4:4, 10. Ang pinakamalawak na tinatanggap ng mga skolar ng Bibliya na paliwanag para dito ang hipotesis ng dalawang-pinagkunan (two-source hypothesis). About us The Philippine Bible Society (PBS) is a non-profit, non-stock, inter-confessional organization that exists to provide people with Scriptures in the language they understand, in formats they prefer and at prices they can afford. This verse gives clear direction and offers genuine hope to the believer in Christ. Philippians 4:4-13. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905))