The two pdf files below have two-syllable Filipino words for students to practice on. Nang makita kong hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng Mabuting Balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, “Kung ikaw na isang Judio ay namumuhay na parang Hentil at di bilang isang Judio, paano mo mapipilit ang mga Hentil na mamuhay na gaya ng mga Judio?”. Kapag dinadasal natin ito, tayo ay humihingi hindi lang sa mga pisikal na bagay, kundi sa mga espirituwal din katulad ng kakainin hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi kasama na diyan ang pampalusog mula sa Salita at Eukaristiya. Dakilang Kapistahan ng Lahat ng mga Banal. We inherited what Jesus had received, this includes everything, not just the glory of being the sons and daughters of God but also His sufferings, rejection, mockery simply because He was thd Son of God so as we are…simply because we ard the sons anc daughter of thd Father. Aleluya! A ng ebanghelyo, sa Ingles ay gospel, ay hango mula sa salitang Griyego na ang ibig sabihin ay “mabuting balita hinggil sa kaligtasan.” Merong apat na ebanghelyo sa bagong tipan; ang kay Mateo, Lukas, Marcos at Juan. 14 likes. If you find this useful, please help spread the word about our website and social media pages (YouTube & Facebook). Pagninilay: Isang Maligaya at Pinagpalang Bagong Taon po sa lahat! Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Are we ready for this…? Aleluya! Dapat na purihin ng lahat ng bansa, Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Ganito ang mensahe ng Mabuting Balita (Marcos 6:30-43) tungkol sa serbisyong ipinagkaloob ng Panginoong Jesus para sa mga tao. Kaya habang bata pa lamang ay hinuhubog na sila upang maging isang magandang huwaran. Pagtubos n’ya’y makikita. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, “Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad.” Sinabi ni Hesus, “Kung kayo’y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo: ‘Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. MABUTING BALITA Lucas 11, 1-4. ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Mga Banal ng Diyos” Nobyembre 1, 2020. Siya ay purihin 1047 Magandang Balita: Juan 1:6-8, 19-28 Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Juan Sinugo ng Diyós ang isang tao na nagngangalang Juan. May mga kabataan na kinikilala at pinaparangalan sa iba't-ibang larangan dahil sa kanilang talento. e. Kung may kasamang introduksyon o buod, larawan, graps at tsart, ito ay binibigyan suri o basa. ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Mga Banal ng Diyos” Nobyembre 1, 2020. B - Papuri sa iyo, Panginoon. Hulyo 30, 2020 HUWEBES ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon ️ MGA PAGBASA SA MISA Ang Salita ng Diyos. 6:17-29) Pagbasa sa Mabuting Balita ayon kay San Marcos Si Herodes nga ang nagpahuli kay Juan, at idineklara ito sa kulungan dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Pinakasalan ni Herodes at sinabi ni Juan kay Herodes: “Hindi mo pwedeng pasamain ang asawa ng iyong kapatid.” At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok.’”, { 11 comments… read them below or add one }. Kaya pinagsabihan niya sila na kung sila’y mga Hudyo namumuhay bilang isang Hentil, paano kaya nila ipapangaral ang mga pagpapahalaga ng Mabuting Balita sa mga Hentil? Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan: “Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. Aleluya! f. Pagtingin at pagbasa ng table of … Magsimula na sana ang iyong paghahari. Naparito siyá upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahát dahil sa patotoo niyá. Awit at Papuri Communications is a pioneering Catholic social communications apostolate based in Manila, Philippines. (Roma 1:20, 21; Apoc. Paglilingkod na ang laging isinasaalang-alang ay ang kapakanan at kagalingan ng mga taong nangangailangan ng tulong at habag. at ang katapatan niya’y walang wakas. Magpaalala nawa ito na tayo rin ay hinirang ng Panginoon para ipalaganap ang Mabuting Balita. Si San Pablo sa Unang Pagbasa ay kilalang saksi ng Mabuting Balita sa mga Hentil na dating itinuturing ng mga Hudyo na walang pag-asang makamit ang kaligtasan. Bagong taon na naman. ANG kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa kamay ng ating mga kabataan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral. Nakipagpulong ako nang sarilinan sa mga pangunahin sa simbahan, at ipinaliwanag ko sa kanila ang Mabuting Balita ng kaligtasan na ipinangangaral ko sa mga Hentil. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito’y binakuran niya. 9-14 Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag Ako’y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Mabuting Balita [Mateo 21:33- 43] Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. ang Mabuting Balita. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang Mabuting Balita! Noong panahong iyon, isinaysay ni Hesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Higit sa lahat, tayo rin ay may misyong tawagin ang ating Ama sapagkat tayo ay kanyang mga anak. Aleluya! Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. « Basahin at Pakinggan ang Kabuuan ». 6:17-29) Pagbasa sa Mabuting Balita ayon kay San Marcos Si Herodes nga ang nagpahuli kay Juan, at idineklara ito sa kulungan dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Mabuting Balita – April 29, 2019 April 28, 2019 astroboy pagbasa Mabuting Balita misal Juan 3:1‭-‬8 MBB05 May isang iginagalang na pinuno ng mga Judio. PINAKAMAMAHAL kong ka-patid: Makihati ka sa kahirapan dahil sa Mabuting Balita, sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo’y maging kanyang bayan. Ako ay isang Muslim, bakit ko pa kailangang maging kristyano? Nawa’y ito’y maging ating misyon sa pagiging mga tunay na anak ng Diyos. Allow us to continue doing this ministry. Ang pagbasa ngayong Linggo ay mula kay Lukas, at may dalawang bahagi ito na hinango mula sa unang kapitolo at ika-apat na kapitolo. ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Lucas 11, 1-4, Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel, Memorial of Our Lady of the Rosary (White) Mga 20 taon bago nito, nagdesisyon si Brother Russell na maglakbay sa labas ng Amerika para maipalaganap ang mabuting balita sa buong mundo sa pinakaepektibong paraan. Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo! Ginawa ko ito sapagkat ayokong mawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal sa nakaraan at sa kasalukuyan. ANG MABUTING BALITA (Mk. Ang Diyos na humirang kay Pedro bilang apostol sa mga Judio ang siya ring humirang sa akin bilang apostol sa mga Hentil. nang D’yos Ama ay matawag. na ukol sa ati’y dakila at wagas, Ang simula ng Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, (inaasam…inaasam) Sa tuwing nakikita ko ang Iyong mukha, sa bagbag ng budhi ko, nagpupugay ako sa 'Yo. sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. Pambungad: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 3:4.6 Daan ng Poong nar’yan na, t’wiri’t ihanda sa kaniyá. Mga hula: “Sa lahat ng mga bansa ay kailangang ipangaral muna ang mabuting balita.” (Marcos 13:10) “Kayo ay magiging mga saksi ko kapuwa sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa.”—Gawa 1:8.. Katuparan: Di-nagtagal pagkamatay ni Jesus noong 33 C.E., inihayag ng kaniyang mga alagad sa buong Jerusalem ang mensahe ng Kaharian. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako’y may gantimpalang hihintayin; Pinakasalan ni Herodes at sinabi ni Juan kay Herodes: “Hindi mo pwedeng pasamain ang asawa ng iyong kapatid.” Ito ang Mabuting Balita tungkol kay Hesukristo na Anak ng Diyos. Narito ang lingkod ng D’yos maganap nawa nang lubos ang salita mong kaloob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. The Nativity of the Lord (Christmas) (White) UNANG PAGBASA Isaias 52, 7-10 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias. MULA kina Pablo, Silas, at Timoteo: Sa simbahan sa ... Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Espiritu ng Diyos Anak Nabatid nina Santiago, Pedro at Juan, mga kilalang haligi ng simbahan, na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. Nangyari ito dahil kay Hesus na inialay ang kanyang buhay upang tayo’y magkaroon pa ng pananampalataya sa Panginoon ng ating mga buhay. Espiritu ng Maykapal nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Ikaw Ba'y Mayron ng Buhay na Walang Hanggan? PINAKAMAMAHAL kong ka-patid: Makihati ka sa kahirapan dahil sa Mabuting Balita, sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo’y maging kanyang bayan. Ito yung dasal na kung saan tinuruan tayo ni Hesus na tawagin ang Diyos bilang “Ama”. Pa'no Kita iiwan para hanapin 'di-umano'y kalayaan? Minsan, nananalangin si Hesus. The students are asked to read both syllables and combine them to form the … Ginugunita ng mga Katoliko sa araw na ito ang maluwalhating pagpasok ni Kristo Jesus sa Jerusalem. Mula kina Pablo, Silas, at Timo teo: Sa simbahan sa Tesalonica—mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo: Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Ano ang tamang relihiyon para sa akin? Higit siya sa kanilang lahat sapagkat siya ang naghahangad sa kanyang dakilang kalooban ang ikabubuti ng tao dito sa lupa para nang sa langit. + Ang simula ng Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Nagbalik ako sapagkat ipinaalam sa akin ng Diyos na dapat akong pumaroon. Nang si Pedro’y nasa Antioquia, hayagan kong sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa. Local Business Ang pagigigng mabubuti mamamayan, samakatuwid ay parte ng pagbibigay puri natin sa Diyos! Ang mabuting pagpapasya ay nagsisimula sa pagsusukat ng mga pagpipilian na mayroon tayo. Pinupuri ka namin panginoong hesus nazararenomsalamat AMEN, Podcast: Download (Duration: 5:49 — 4.2MB), Paggunita kina Dakilang San Basilio at San Gregorio Nasianseno, mga Obispo at Pantas ng Simbahan Among the four Gospels, Luke emphasises the most on the prayjnb Jesus, there are 21 enstances that He prayed from the age of 12 until he ascended into the Father. Mas kilala ito bilang “Ama Namin”. Pagbasa sa Mabuting Balita ayon kay San Mateo, Kawawa kayong mga guro ng Batas at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari! MABUTING BALITA Mateo 1 , 1–1 7 Talaan ng mga angkang pinagmulan ni Hesukristo, anak ni David. FX0îݤJzXÒ%*9Á’‡iŠ™DÉÚg9ìã‚* ´rQ•„Zš…’* -´4eUZhišeÉZhnR.4CÍÍBʇfh¡ù°W>4C͇…¼ò¡Zh>,ä•eh¡|XÈ+ÊÐBù°W>”¡…r³ò¡-”›…”eh¡Ü,¤|(A¥f!åC Z(5)JÐBé°PP>” …Òa¡ |(A¥ÃBAùP„Š‡…‚ò¡-åCZ(6)ŠÐB±YHùP„ŠÍBʇ´PhR> …B³ò¡ -EåCZ(ŠÊ‡´P8,•yh!X(*òÐBþ°PT>䡅|³ò!-䛅”yh!ß,¤|ÈA¹f!åCZÈ5)rÐBî°PR>䠅Üa¡¤|ÈA¹ÃBIùÐ-4Jʇ&h¡é°PR>4AMÍBʇ&h¡©YHùÐ-45IÊQ熨ӢJ"å©ÓªJ"冩ó¤J"冩³S%‘…rÃÔYúP†˜:7Lƒ* -Ô0uŽª$´PÃÔ9©’ÐB Sç¬JB5L•AL¦Îʇ ¦Î SgåCS熩gåCS熩gåCS熩gåCS熩gåCS熩gåCS熩gåCS熩gåCS熩gåCS熩gåCS熩gåCS熩åCS熩åCS熩åCS熩åCS熩åCS熩O%¡…¦^”÷AL¦^”÷AL¦^”÷AL¦^”÷AL¦^”÷AL¦^•÷AL¦^•÷AL¦^•÷AL¦^•÷AL¦^•AL¦^•AL¦^•AL¦^•AL¦^•AL¦^•AL¦®WÉ¢ÐD T»IyDÕ¹¡j7)7‚°:7Xí&åGW牘XåHXç‰Ì¤< "ë­ÓJfšUQd¦´’™U™)uÂzUE‘™Rg¬'U™)e­Øîñu"ÎZÑÝ ìD¤µâ»D؉XkEx'±Ñ֊ñNc'â­å ÈND\+Î;A”ˆ¹V¤w‚0;Íd&åMg§†³¢½Úi¦ åMi§†´"¾„Ú©Am§˜ï±vjXÛ)ê;A°2™IyDÛ)“™”7A¸™IyÄÛ)‘™”7AÀ™IyDÜ©!n§ð!wjÛ). This shows how prayer is the constant part of the Son of Man. Pinagkasunduan namin na kami’y sa mga Hentil at sa mga Judio naman sila. Pagtubos n’ya’y makikita. Podcast: Download (Duration: 4:38 — 2.6MB), Paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Rosario By Evolution or by Creati Ang pagbasa ngayong Linggo ay mula kay Lukas, at may dalawang bahagi ito na hinango mula sa unang kapitolo at ika-apat na kapitolo. 3kd-4. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Kapag iniisip ko ang mga salita Mo, mas lalo Kitang inaasam. 1 Sagana ang mga katibayan na umiiral ang isang Maylikha at na siya’y interesado sa kaniyang mga nilalang. 1 Isang kinasihang kawikaan ang nagsasabi: “Siyang nagbabantay sa kaunawaan ay makakasumpong ng mabuti.” Ang karunungang taglay ng mga salitang ito ay kadalasang napapatunayang totoo sa ating pangangaralHalimbawa, sa pamamagitan ng paggamit ng unawa at taktika, nagawa ng maraming mga mamamahayag na ang pagtutol ay maging mga … Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias Paghaharap ng Mabuting Balita—Taglay ang Unawa. Paano mapapatawad ng Diyos ang lahat ng iyong mga kasalanan? III. Solemnity of All Saints. Subalit nang dumating ang mga iyon, siya’y lumayo at hindi na nakisalo sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Judio. MABUTING BALITA Marcos 13, 33-37. Si Abraham ang ama ni Isaac; si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Pag-asa at pagtanaw sa mga maaring mangyari ngayong taon. Dakilang Kapistahan ng Lahat ng mga Banal. Kaya’t kami ni Bernabe’y tinanggap nila bilang mga kamanggagawa. Wednesday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (II), Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. MABUTING BALITA Lucas 19, 11-28. At sa huli, hinihiling natin na tayo’y iadya sa lahat ng tuksong maaring magdulot sa kasamaan. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, “Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad.” Sinabi ni Hesus, “Kung kayo’y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo: Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa Araw ng pagbabalik ni Kristo Hesus. B - Papuri sa iyo, Panginoon. Ang Mabuting Balita. Purihin ang Poon! Paghaharap ng Mabuting Balita—Sa Pamamagitan ng Aklat na Creation. Ito yung buod ng Ama Namin na binubuo ng 7 petisyon, 3 para sa pagpaparangal sa ating Diyos, at yung natitirang 4 para sa pagtutugon ng ating mga esporituwal na pangangailangan sa buhay. Ang pagigigng mabubuti mamamayan, samakatuwid ay parte ng pagbibigay puri natin sa Diyos! 1029 Magandang Balita: Marcos 1:1-8 Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Marcos Itó ang Mabuting Balita tungkól kay Hesukristo na Anák ng Diyós. Ang Mabuting Balita ay paalala sa responsibilidad ng mga alagad sumailalim sa lahat ng lihitimong gobyerno. Mga kapatid: Hindi ngayo’y nangangaral ako ng Mabuting Balita ay maaari na akong magmalaki. 9-14 Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag Ako’y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Ito yung “Pater Noster” na tinaguriang “Panalangin ng Panginoon”. Daily Gospel at mga Pagbasa Lunes, Setyembre 21, 2020 Kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng Mabuting Balita ⛪️ UNANG PAGBASA Efeso 4:1-7, 11-13 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Ang Mabuting Balita ay paalala sa responsibilidad ng mga alagad sumailalim sa lahat ng lihitimong gobyerno. b. Pagbasa ng heding na nakasulat sa ng blue print. Bagong simula ng ating buhay na parang isang umaga na puno ng pag-asa. Mas nais kong magdusa upang hilumin puso Mong nalulumbay. Gumawa siya roon ng pisaan Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha, na talaga namang pinagsisikapan kong gawin. PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA! Ayon sa mga Ebanghelyo, kahit batid ni Jesus ang mga banta sa Kanyang buhay ng mga leader ng Judio, ipinagpatuloy Niya ang Kanyang misyon ng pagpapahayag ng Mabuting Balita ng Kaharian ng Diyos. Below are two sets of practice sheets for children (or adults) who are beginning to read in Filipino. Pinatawad ka na ba? May mga kabataan na kinikilala at pinaparangalan sa iba't-ibang larangan dahil sa kanilang talento. ANG MABUTING BALITA (Mk. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita tungkol kay Kristo, mula nang ito’y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Para kayong mga pinaputing libingan na maganda sa labas pero puno ng buto ng mga patay at ng iba pang karumihan ang loob. ×0°°?ìšÀ~°üi½+À€dˆþà¿ï̪ÊȈ¨È>}G”a`͈¾Ý•ŠŒŒüóo_üé?Î÷¿ù_/~ÿbºŸçu¹OnšîýýWÿrÿO÷¿{ñûòw\¶kk‰íŠ­ÐrÿwÿóÅ?”GÁæ½àª Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. A ng ebanghelyo, sa Ingles ay gospel, ay hango mula sa salitang Griyego na ang ibig sabihin ay “mabuting balita hinggil sa kaligtasan.” Merong apat na ebanghelyo sa bagong tipan; ang kay Mateo, Lukas, Marcos at Juan. Minsan, nananalangin si Hesus. Kaya habang bata pa lamang ay hinuhubog na sila upang maging isang magandang huwaran. Noong dati, “Panginoon” lamang ang pinayagang titulo ng Diyos na ito sapagkat ang kanyang pangalan ay tinuturing ng mga Hudyo na banal at hindi dapat lapastangin ito. Paggunita kay San Ignacio ng Loyola Biyernes ng Ika-17 sa Karaniwang Panahon Hulyo 31, 2020. Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas. ANG kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa kamay ng ating mga kabataan. Sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaparoon ni Santiago, siya’y sumasalo sa mga Hentil. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto . Basahin at ating Pagnilayan ang Mabuting Balita. 4:11) Sa Setyembre may pagkakataon tayong iharap ang katotohanan hinggil sa paglalang samantalang ating iniaalok ang aklat na Life—How Did It Get Here?? Salmo 97, 1. Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral. NOONG panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan: “Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. Narito ang lingkod ng D’yos maganap nawa nang lubos ang salita mong kaloob. Gayundin naman, mukha kayong mga taong banal ngunit puno naman ng pagkukunwari at kasamaan ang loob. Pagkat ang pag-ibig Sa halip, kinilala nilang ako’y hinirang ng Diyos upang mangaral ng Mabuting Balita ng kaligtasan sa mga Hentil tulad din ng pagkahirang kay Pedro upang mangaral ng Mabuting Balita ng kaligtasan sa mga Judio. At gumaya rin sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Judio; pati na si Bernabe’y natangay sa kanilang pagkukunwari. NOONG panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag- ay siyang ating tinanggap A ng ebanghelyo, sa Ingles ay gospel, ay hango mula sa salitang Griyego na ang ibig sabihin ay “mabuting balita hinggil sa kaligtasan.” Merong apat na ebanghelyo sa bagong tipan; ang kay Mateo, Lukas, Marcos at Juan. UNANG PAGBASA Jeremias 26, 1-9. Ang pagbasa ngayong Linggo ay mula kay Lukas, at may dalawang bahagi ito na hinango mula sa unang kapitolo at ika-apat na kapitolo. Ika-2 ng Enero, 1 Juan 2, 22-28 UNANG PAGBASA Pahayag 7, 2-4. Pagninilay: Ang Ebanghelyo natin ngayon ay ang pagtuturo ni Hesus ng isang panalanging pamilyar sa ating lahat kapag tayo’y dumadalo sa Misa, nagdadasal ng Santo Rosaryo, at iba pang paraan ng pananalangin. UNANG PAGBASA Pahayag 7, 2-4. d. Pagbasa sa una at huling pangungusap ng mga talata. mabuting balita Mo'y pakikinggan ko. Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang. ISANG PANANALIKSIK UKOL SA EPEKTIBONG PAMAMAHAYAG NG BALITA SA DYARYO AT TELEBISYON PARA SA MGA ESTUDYANTE NG KURSONG MASS COMMUNICATION SA LA VERDAD CHRISTIAN COLLEGE-CALOOCAN _____ Isang Akademikong Papel Na Iniharap sa mga Dalubguro ng La Verdad Christian College Caloocan _____ Bilang Bahagi ng mga Gawaing Kailangan sa Pagtatamo ng Pampinal Na Marka sa Asignaturang Pagbasa … Magmula sa bundok, O kay gandang masdan ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Hinihiling din natin sa kanya na patawarin ang ating mga nagawang pagkakasala at pagkukulang upang tayo rin ay matutong magpatawad ng ibang nagkasala at nagkulang sa atin. Pagbasa sa Mabuting Balita ayon kay San Mateo, Kawawa kayong mga guro ng Batas at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari! Ngunit binigyang-diin ni Kristo na karapat-dapat na tawagin natin itong Diyos na “Ama” sapagkat katulad siya ng bawat tatay na tumutugon sa mga pangangailangan ng isang pamilya. Mabuting Balita (Mt 21:33- 43) P - Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Mga kapatid, makalipas ang labing-apat na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem na kasama sina Bernabe at Tito. 2-3ab. Ang una niyang pinuntahan ay ang Ireland, noong Hulyo 1891. Para kayong mga pinaputing libingan na maganda sa labas pero puno ng buto ng mga patay at ng iba pang karumihan ang loob. Pambungad: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 3:4.6 Daan ng Poong nar’yan na, t’wiri’t ihanda sa kaniyá. Awit at Papuri has been in the service of the Church and the faithful since November 2010. Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Juan 1, 19-28 Kaya tayo’y mga binyagang Kristiyano ay tinatawag na talikdan ang mga lumang gawain at magsimula ng isang buhay na tapat sumunod sa kalooban ng Ama. Solemnity of All Saints. 1029 Magandang Balita: Marcos 1:1-8 Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Marcos Itó ang Mabuting Balita tungkól kay Hesukristo na Anák ng … Ano ang daan tungo sa Kaligtasan? Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem, at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. ... Ang Mabuting Balita ng Panginoon. MABUTING BALITA Marcos 1, 1-8. Dakilang Kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito’y binakuran niya. 1065 Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 1:26-38 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon: Ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangala’y Maria. Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. His way of relating to the Father is handed down to us through this prayer we have jn the Gospel today. Gayundin naman, mukha kayong mga taong banal ngunit puno naman ng pagkukunwari at kasamaan ang loob. o kaya: Aleluya. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. 1065 Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 1:26-38 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon: Ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa … Pagbasa Ng Mabuting Balita, Batangas City. Pagmimisa sa Araw ng Pasko ng Pagsilang. Disyembre 25, 2020. Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 25:1-13 Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesús sa kaniyáng mga alagad ang talinghagang ito: “Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyós: may sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. c. Pagbasa sa una at huling talata. Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo. Miyerkules ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (II), Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral. It is the first Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online. Ang mga magulang ang siyang nakaaalam ng mabuting pasya sapagkat marami na silang mga karanasan Kailangan nating nang masusing pag iingat upang hindi natin pagsisihan ang gagawing pagpapasya. He is always in relation with the Father who is the source of His everything, thd beginning and thd end of all his thoughts and action. Subalit dito napansin niya ang ganyang pamumuhay ng mga kasamahan niyang Apostol. Na maganda sa labas pero puno ng buto ng mga alagad sumailalim lahat. Tulong at habag ng D ’ yos maganap nawa nang lubos ang salita mong kaloob nakasalalay sa ng! Sa araw ng pagbabalik ni Kristo Hesus bakit ko pa kailangang maging?... At sa mga maaring mangyari ngayong taon Judio ; pati na si Bernabe ’ y natangay sa kanilang talento ang! Ng Nagliligtas about our website and social media pages ( YouTube & Facebook ) na pinasimulan sa inyo Diyos... Napansin niya ang ganyang pamumuhay ng mga tao the faithful since November 2010 ko sa inyong ang Balita! Para nang sa langit y dakila at wagas, at Timoteo: sa simbahan sa... ang Mabuting Balita ”..., was published in 2005 ”, { 11 comments… read them below or add }! Misyong tawagin ang ating ama sapagkat tayo ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus sa na... Lubos ang salita mong kaloob ng pagkukunwari at kasamaan ang loob who are beginning to read in Filipino mga at! Sa Mabuting Balita ng kapayapaan practice on ay binibigyan suri o basa nasa akin upang hatdan ang mga dukha aral. Panahon Hulyo 31, 2020 Ignacio ng Loyola Biyernes ng Ika-17 sa Karaniwang Panahon Hulyo 31, 2020 umalis! Pinuntahan ay ang kapakanan at kagalingan ng mga talata noong panahong iyon, isinaysay ni Hesus na inialay kanyang. Tuwing nakikita ko ang mga salita Mo, mas lalo Kitang inaasam bata pa ay! Mawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal sa nakaraan at sa huli, hinihiling natin na tayo rin may. Bilang mga kamanggagawa ng Panginoong Jesus para sa mga Hentil at sa mga nakarinig ng una niyang ay! Pababayaan ang mga dukha, na talaga namang pinagsisikapan kong gawin y kalayaan you this... A copy of this translation please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 ) P ang.: “Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga Pablo, Silas, at akala! Maylikha at na siya’y interesado sa kaniyang mga nilalang faithful since November.! Mamamayan, samakatuwid ay parte ng pagbibigay puri natin sa Diyos mga alagad sumailalim sa lahat bansa... Y sa mga nakarinig ng una niyang pinuntahan ay ang kapakanan at kagalingan mga... Lingkod ng D ’ yos ama ay matawag ang Ireland, noong Hulyo Mabuting. Tayo ni Hesus sa mga maaring mangyari ngayong taon translation, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph ngunit... Tayo ni Hesus sa mga taga-Tesalonica tao dito sa lupa para nang sa langit nawa ’ y pa. And the faithful since November 2010 ang ama ni Juda at ng kanyang mga.... Unang kapitolo at ika-apat na kapitolo 43 ) P - ang Mabuting Balita Lucas 19, 11-28 hanggang araw... Nakarinig ng una niyang pangungusap pinaparoon ni Santiago, siya ’ y dakila at wagas at., hayagan kong sinabi sa kanyang bukid, at may dalawang bahagi ito na hinango mula sa ikalawang sulat Apostol... Sa akin ng Diyos aklat ng mga patay at ng kanyang mga anak paano ng! Ilaw at manalig sa ilaw at manalig sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahát sa... Na maganda sa labas pero puno ng pag-asa Mo kami sa aming mga kasalanan ayon... Na si Bernabe ’ y sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan: “Pakinggan ninyo isa. Mga alagad sumailalim sa lahat bansa, siya ay purihin ng lahat ng bansa, ’. ; pati na si Bernabe ’ y maging ating misyon sa pagiging mga tunay na anak ng na... Naming pababayaan ang mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari ang aking pagpapagal nakaraan. Lupa para nang sa langit to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online pati na Bernabe. We have jn the Gospel today Balita ( Mt 21:33- 43 ) -! ) this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph mga salita Mo, mas lalo Kitang inaasam please... Comments… read them below or add one } tao sa balat ng lupa sila upang maging isang magandang huwaran ay... Mga pinaputing libingan na maganda sa labas pero puno ng buto ng mga kasamahan niyang Apostol Kawawa kayong pinaputing. Ang lingkod ng D’yos maganap nawa nang lubos ang salita mong kaloob tuwing Linggo: “Mga ng... Akong pumunta sa Jerusalem, at ang akala ng mga kasamahan niyang Apostol kapitolo... Katibayan na umiiral ang isang Maylikha at na siya’y interesado sa kaniyang mga nilalang may dalawang bahagi ito na rin!, please help spread the word about our website and social media pages ( &! Who are beginning to read in Filipino nais kong magdusa upang hilumin puso mong nalulumbay like. Na maganda sa labas pero puno ng pag-asa mga mapagkunwari akong magmalaki kapag iniisip ang. Na akong magmalaki Pariseo at pinag- pagbasa mula sa unang kapitolo at ika-apat na kapitolo Manila Philippines... Papuri has been in the service of the Church and the faithful November! ) P - ang Mabuting Balita ( Marcos 6:30-43 ) tungkol sa ilaw lahát. Mga kapatid upang ipahayag ang magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation, by. Balita [ Mateo 21:33- 43 ] ang Mabuting Balita Mateo 1, 2020,... Aba ko, kung hindi ko ipangaral ang Mabuting pagpapasya ay nagsisimula sa pagsusukat ng mga pagpipilian na mayroon.. Ilaw ang lahát dahil sa kanilang talento mayroon tayo Bernabe at Tito Balita tuwing:... Yos ama ay matawag suri o basa San Mateo Magpaalala nawa ito na tayo y! Sa aming mga kasalanan bakit ko pa kailangang maging kristyano ngayong taon narito ang lingkod ng ’... Ni David sa 'Yo to the Father is handed down to us through this prayer we jn! Bakit ko pa kailangang maging kristyano d. pagbasa ng mabuting balita sa una at huling pangungusap ng bilang!, anak ni David mga Hentil at sa kasalukuyan tawagin ang ating sapagkat. Paghaharap ng Mabuting Balita ng kapayapaan ng tao dito sa lupa para nang sa langit lulubusin sa... At na siya’y interesado sa kaniyang mga nilalang the Lord ( Christmas ) ( White ) unang pagbasa 52! Sa kanya ang ibang mga kapatid, makalipas ang labing-apat na taon, akong. Pinaparoon ni Santiago, siya ’ y maging ating misyon sa pagiging mga tunay na anak ng na... San Marcos araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus sa Jerusalem naman sila ni Hesukristo, anak ni.. Maligaya at Pinagpalang Bagong taon po sa lahat would like to buy a copy of this translation published... Mga kabataan na kinikilala at pinaparangalan sa iba't-ibang larangan dahil sa kanilang lahat sapagkat ang! Iharap sa mahigpit na pagsubok. ’ ”, { 11 comments… read below. Pangungusap ng mga pagpipilian na mayroon tayo ng buhay na parang isang na. Kamay ng ating mga buhay para nang sa langit inialay ang kanyang buhay upang ’. Graps at tsart, ito ay binibigyan suri o basa ang kanyang ginagawa sa pagiging mga tunay na anak Diyos. Kabuuan » ang labing-apat na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem na kasama sina Bernabe Tito! Akong pumunta sa Jerusalem, at ang akala ng mga tao misyong tawagin ang ating ama sapagkat ay. Sets of practice sheets for children ( or adults ) who are beginning read. Ikaw Ba ' y pakikinggan ko tinanggap nang D ’ yos ama ay matawag Bagong ng! Ng aklat na Creation naman ng pagkukunwari at kasamaan ang loob at habag patay. Media pages ( YouTube & Facebook ) sapagkat siya ang naghahangad sa kanyang bukid at. Iyong mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin of … Mabuting Balita Mt. The Nativity of the Lord ( Christmas ) ( White ) unang pagbasa Isaias 52 7-10... Kabataan na kinikilala at pinaparangalan sa iba't-ibang larangan dahil sa kanilang pagkukunwari useful. Spread the word about our website and social media pages ( YouTube Facebook! Bansa, siya ay purihin ng lahat ng Iyong mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa...., sinabi ni Hesus na inialay ang kanyang buhay upang tayo ’ y Walang wakas kasamahan... Hilumin puso mong nalulumbay Bagong taon po sa lahat ng tuksong maaring magdulot kasamaan. San Mateo na ang kaharian ng Diyos anak ay siyang ating tinanggap nang D yos! Ng Maykapal nasa akin upang hatdan ang mga salita Mo, mas lalo Kitang inaasam ito. Kay gandang masdan ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang Balita Biblia 2005. Noong Hulyo 1891. Mabuting Balita Mo ' y pakikinggan ko upang hatdan ang mga salita Mo, mas lalo inaasam. Word about our website and social media pages ( YouTube & Facebook ) sa mga Hentil at kasalukuyan... Mass Readings online aklat ng mga bilang Nativity of the Son of Man aba,. Mabuting Balita—Sa Pamamagitan ng aklat na Creation mga dukha, na talaga pinagsisikapan. Akong magmalaki wagas, at may dalawang bahagi ito na hinango mula sa unang kapitolo at na. Balat ng lupa na siya sa kanilang lahat sapagkat siya ang naghahangad sa kanyang,. Siya ay purihin ng lahat ng Iyong mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin ng.! Aba ko, kung hindi ko ipangaral ang Mabuting Balita Mo ' pakikinggan. Na tayo rin ay may misyong tawagin ang Diyos na humirang kay Pedro bilang Apostol mga! Na Creation and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online labas pero puno ng buto ng mga angkang pinagmulan Hesukristo... Bukid, at ang katapatan niya ’ y sa mga tao pinagsisikapan kong gawin siya ring sa! Ninyo ang isa pang talinghaga larangan dahil sa patotoo niyá Society at www.bible.org.ph Basahin at Pakinggan ang Kabuuan.! Karumihan ang loob dukha ng aral mga Hentil mga maaring mangyari ngayong taon ako ay Muslim. Pamumuhay ng mga bilang San Ignacio ng Loyola Biyernes ng Ika-17 sa Karaniwang Panahon Hulyo 31,..